foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) informujemy, iż Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach przy ul. Klonowej 51 REGON: 000891275 ; numer NIP: 8442176289; Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach jest Pan Paweł Michalski adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 506 246 795

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
3. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miasta Suwałki.
6. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.
9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.: w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa oraz w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania.

Przysługuje Państwu prawo do:
1. sprostowania danych - jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, każdy ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
2. dostępu do danych - każdy może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;
3. do usunięcia danych, zwanym też "prawem do bycia zapomnianym" - jeśli osoba uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;
4. do ograniczenia przetwarzania danych - jeśli osoba ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
5. do przenoszenia danych - każdy może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - to prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;

Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o osobie, której dane dotyczą osobom nieuprawnionym.
Każda osoba może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01).

Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5